Πρόταση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Βιολογικού για διεξαγωγή στο μάθημα της Ζωλογίας

          Η «Ζωολογία είναι ένα από τα πιο μεγάλα σε έκταση και απαιτητικα υποχρεωτικά μαθήματα στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μας. Το συγκεκριμένο μάθημα προέκυψε από τη συνένωση της «Ζωολογίας Ι» και της «Ζωολογίας ΙΙ» του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών, που ήδη θεωρούνταν μαθήματα υψηλών απαιτήσεων.

          Μετά την έναρξη της διδασκαλίας της ενιαίας «Ζωολογίας» παρατηρήθηκαν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών κατά τις εξεταστικές περιόδους. Το γεγονός αυτό, οφείλεται στην ανάγκη για μηχανική απομνημόνευση της τεράστιας διδακτικής ύλης, αντί της κριτικής κατανόησης των ορισμών και των εννοιών, με σκοπό την ουσιαστική εκμάθηση τους. Η στείρα αποστήθιση θεωρείται από τις πλέον παρωχημένες τεχνικές μάθησης, ενώ η χρήση της θεωρείται απαγορευτική για την κινητοποίηση της σκέψης των φοιτητών.

           Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε τη διεξαγωγή δύο προόδων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος, μία στη μέση του εξαμήνου και μία κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, με στόχο την ποιοτικότερη μελέτη και τελικά την βαθύτερη κατανόηση των εννοιών.

Περισσότερα...

Thank you for your upload

Σχολή